汉语不太难 Tiếng Hán không khó lắm

Ở bài 2 này, chúng ta sẽ được học các nội dung sau: - Nhóm vận mẫu: an - en - ang - eng - ong - Thanh nhẹ - Nửa thanh 3 - Cách dùng câu hỏi "..... không?" - Cách dùng từ chỉ mức độ 很,太,不太