HSK3-第7课:我跟她都认识五年了 – Tôi và cô ấy quen nhau được năm năm rồi