HSK3-第4课:她总是笑着跟客人说话 – Cô ấy luôn cười khi nói chuyện với khách hàng