HSK3-第3课:桌子上放着很多饮料 Trên bàn có rất nhiều thức uống