HSK3-第12课:把重要的东西放在我这儿吧 – Hãy để những đồ quan trọng ở chỗ tôi đi