GTHN2-第22课:我打算请老师教我京剧 – Tôi định mời giáo viên dạy tôi Kinh kịch