GTHN2-第21课:我们明天七点一刻出发 – Ngày mai chúng ta xuất phát lúc 7 giờ 15 phút