这是王老师 – Đây là thầy giáo vương

Trong bài học này, chúng ta sẽ được học các nội dung sau: - Thanh mẫu: Nhóm thanh mẫu cuốn lưỡi zh - ch - sh - r - Vận mẫu: -i đi liền sau zh - ch - sh - r - Cách giới thiệu với 这是 (Đây là...) - Cách mời khách vào, ngồi, uống trà - Cách hỏi thăm công việc và sức khoẻ - Đối đáp khi người khác nói Cám ơn