你去哪儿? Bạn đi đâu đấy

Trong bài này, chúng ta sẽ học các nội dung sau: - Thanh mẫu: nhóm Âm đầu lưỡi chạm mặt sau răng trên z - c - s - Vận mẫu: nhóm Âm kép và Âm mũi có thể kết hợp được với z - c - s - er và vần cuốn lưỡi - Quy tắc viết khi đầu âm tiết là u - Dấu cách âm