你在哪儿学习 Bạn học ở đâu

Trong bài này, chúng ta sẽ được học những nội dung sau: - Cách dùng các đại từ nghi vấn: 谁, 什么,哪,哪儿,怎么,怎么样, 几,多少。 - Cách dùng định ngữ và trợ từ kết cấu 的 để tạo một cụm danh từ. - Cách dùng giới từ 在 và 给。 - Cách dùng cấu trúc 觉得 - cảm thấy - Cách dùng liên từ chỉ sự tương phản 但是 - nhưng mà